zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Bielsko-Biała, 28 grudnia 2023 r.

 

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 22

43-300 BIELSKO-BIAŁA:

 

                                                 

 

Referent działu Księgowo-Kadrowego Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

 

Informuję, że w  naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referent działu Księgowo-Kadrowego Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej została wybrana Pani Marlena Klajmon, zam. Bielsko-Biała.

 

Uzasadnienie:

W dn. 27 grudnia 2023 r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym i ustalono, że wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagane kryteria. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej która miała miejsce 28.12.2023 r. kandydatka wykazała odpowiedni poziom wiedzy oraz przygotowanie i umiejętności do pracy na wskazanym stanowisku.

 

 Dyrektor - Jarosław Świć

 

 

 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO 22

43-300 BIELSKO-BIAŁA

 

                                                   WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

              Referenta działu Księgowo-Kadrowego Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

OPIS STANOWISKA

Zakres ogólnych obowiązków:

Zadania główne :

1)  prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych oraz ZFŚS,       

2)   przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych oraz niezbędnych informacji

      uzupełniających w/w sprawozdania,

3)   prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także

      ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych,

5)   przygotowywanie danych i sporządzanie wykazu zmian dotyczących wartości mienia komunalnego

      znajdującego się w placówce,

6)   rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników pod względem rachunkowym,

7)   prowadzenie rejestru pobranych i rozliczonych zaliczek pracowników,

8)   przygotowanie informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczących dokonanych wpłat z

      tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku , naliczanie odsetek ustawowych oraz sporządzanie wezwań

      do zapłaty zaległości budżetowych,

9)   obsługa programów komputerowych: Finansowo-Księgowego, Środków Trwałych oraz Środków

      Niskocennych,

10) zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej,

11) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem,

12) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

13) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,

14) prowadzenie spraw w zakresie świadczeń finansowanych z ZFŚS,

15) sporządzanie sprawozdań, zestawień i innych analiz kadrowych,

16) przygotowywanie danych do sprawozdań GUS.

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22  w pomieszczeniu biurowym ze stanowiskiem komputerowym w pełnym wymiarze czasu pracy (od poniedziałku
do piątku, 8 godzin dziennie). Bezpieczne warunki pracy. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 

 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (w przypadku podejmowania po raz pierwszy pracy na stanowisku urzędniczym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530/); 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy (w przypadku jeżeli osoba była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych lub odbyła służbę przygotowawczą).

 

 

STANOWISKO PRACY I CHARAKTER PRACY:

Stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, związane z pracą przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie, wymagające bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami Żłobka Miejskiego, Wydziałami Urzędu Miejskiego i jego jednostkami organizacyjnymi oraz zewnętrznymi kontrahentami, komunikacji werbalnej i pisemnej. Większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej, sporadycznie występuje konieczność wyjazdów służbowych lub wyjść służbowych poza stałe miejsce pracy. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej
i radzenia sobie ze stresem. Zmienne tempo pracy, kontakty z interesantami (rodzicami/opiekunami prawnymi).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2023 roku wyniósł 7,14%.

 

 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  wykształcenie  co najmniej średnie, 

3)  w przypadku wykształcenia średniego posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy w ramach umowy
     o pracę, a w przypadku wykształcenia wyższego posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy w ramach  
     umowy o pracę,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

     przestępstwo skarbowe,

6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

7)  biegła umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS-Office,

8)  umiejętność  praktycznego stosowania przepisów prawa, a w szczególności  zasad rachunkowości,

9)  odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
- dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań,
- preferowana znajomość programów obsługujących zadania finansowo-księgowe i rachunkowe,
- odporność na stres,
- odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w działaniu,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy indywidualnej i w zespole,

- znajomość obsługi programów autorstwa firmy REKORD SI m.in. FK, ST, SN, Kadry, Płace.

 

 

Zadania dodatkowe:

  1. współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jego jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
  2. współpraca z firmą obsługującą programy komputerowe w zakresie ich bieżących i rocznych aktualizacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    Kwestionariusz osobowy ( bez zdjęcia ) dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1, z podaniem danych
       umożliwiających kontakt, tj. adresu e-mail lub numeru telefonu, podpisany własnoręcznie,

2)    List motywacyjny podpisany własnoręcznie,

3)    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)    Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczeń o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę

       potwierdzające  staż pracy,

5)    Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność2,

6)    podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności

       prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    Podpisane własnoręcznie oświadczenie3 kandydata że nie był skazany prawomocnym

       wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

       przestępstwo skarbowe,

8)    Podpisane własnoręcznie oświadczenie4 kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na

       potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a)

       oraz art.9 ust. 2 lit. a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

       27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

       osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

       95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. EU L z dnia 4 maja 2016 r.)

9)    Podpisane własnoręcznie potwierdzenie5 zapoznania się „Zgodnie z art. 13 rozporządzenia

       Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

       ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

       swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

       rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1) z obowiązkiem informacyjnym
       administratora.

1,3,4,5 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi Nr 1 do rozporządzenie Ministra Pracy

          i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenie przez pracodawców dokumentacji w sprawach

          związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz 894 ) i jest

          dostępny w Biuletynie informacji publicznej Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej w części dotyczącej naborów na

          stanowiska

    2  Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada

         2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 902  z późn. zm.).

 

 

 

Oferty zawierające w/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
Dział księgowo-kadrowy

ul. Kazimierz Brodzińskiego 22

43-300 Bielsko-Biała

w  zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko referenta w Żłobku Miejskim
w Bielsku-Białej + imię i nazwisko” w terminie 10 dni  od dnia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dn. 22.12.2023 r. fo godz. 10:00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej).

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


Uwaga:
 

1.   Administratorem danych  jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej.

2.   W przypadku postępowania wieloetapowego o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru -

      kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

3.   Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.   Oferty, które wpłyną do Żłobka drogą elektroniczną, niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie

      nie będą rozpatrywane.

5.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

      Publicznej Żłobka Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej,
 przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22.

6.   Dokumenty złożone w naborze można odebrać po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku

      naboru w Żłobku Miejskim. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie 1 tygodnia od wyżej wymienionego terminu dokumenty z naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

7.   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu

      niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
z Krajowego Rejestry Karnego.

 

 

 

Nie ma możliwości składania oferty pocztą elektroniczną.

W przypadku chęci wzięcia udziału w niniejszym naborze podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku postępowania wieloetapowego o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zlobekbielsko.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, proszone są o odbiór dokumentów
w sekretariacie Żłobka  Miejskiego, w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 1 miesiąca.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia
z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego faktu niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 Zastrzega się prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, dnia 12.12.2023 r.

 

Metryka

Wytworzył:Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

Data informacji:0000-00-00 00:00:00

Opublikował:Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

Data publikacji:0000-00-00 00:00:00

Dziennik zmian